MBT Mühendislik yönetiminin ve personelinin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticarî, malî ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayan düzenlemelere sahiptir.


Muayene hizmetleri tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmekte ve yönetilmektedir. Muayene sonucu nihai kararı MBT Mühendislik muayene personeli tarafından bağımsız ve tarafsız şekilde verilir.


Muayene hizmetleri sunulan tüm özel sektör ve kamuda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait; sunulan hizmetler esnasında elde edilen tüm bilgi, veri ve belgeler, yetkili kurum(lar) ve akreditasyon kurum(lar)ının faaliyetleri için talep ettikleri kısmı haricinde, hak sahibinin yazılı izni olmaksızın hiçbir amaç için 3. taraflara verilemez veya kamuya açık mecralarda yayınlanamaz. Hizmet sunulan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgi, veri ve belgelerin gizliliği, MBT' nin sorumluluğu altındadır ve bu gizliliğe tam olarak riayet edilir, edilecektir. 


Tarafsızlığı tehdit eden riskler, kalite yönetim temsilcisi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmekte, risk analizinde değerlendirilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.


MBT bağımsızlık, yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır, bulunmayacaktır.


MBT yönetimi tarafından uygunluk değerlendirme sürecinde görev alan personel ve harici denetçi/uzmanların mali açıdan tarafsızlığını tehdit edebilecek risklere karşı bütün önlemler

alınmıştır. Personelin, harici denetçi ve uzmanların ücretleri denetim sonuçlarına bağlı kalınmadan ödenmektedir.


MBT ile, denetim, test ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve sektörler arasında, sunulan hizmet kapsamı dışında, hiçbir koşulda ticari bir ilişki

bulunmamaktadır ve bulunmayacaktır.


Tüm MBT çalışanları ve MBT adına muayene hizmetinde görev alan harici denetçi ve teknik uzmanlar, geçmiş iş deneyimlerini eksiksiz olarak MBT yönetimine bildirir. Denetime konu olan

iş sahasında bizzat çalışmış veya birinci dereceden yakınlarının doğrudan sorumluluğu olduğu tespit edilen çalışanlar, muayene hizmetlerinde görevlendirilmez.


Hizmet sunulan sektörlerde danışmanlık hizmeti yürüten kuruluşlarla ticari ilişkiye ve ortaklık ilişkisine girilmeyecektir. MBT, denetim, test ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve sektörlere hiçbir ad altında danışmanlık/müşavirlik hizmeti vermez.